Настройка Syslog-клиента

LSP (native) конфигурация

Утилита log_mgr

Cisco-like конфигурация

Файл syslog.ini